Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Beelddenkwinkel, gevestigd te Joure. Geldig vanaf 1 januari 2018.

 

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:                            De Beelddenkwinkel

Handelend onder de naam:               beelddenkwinkel.nl

Vestigingsadres:                                Scheen 126, 8501 HK, Joure

E-mailadres:                                      info@beelddenkwinkel.nl

KvK-nummer:                                    70164509

Btw-nummer:                                     NL002062799B03

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Beelddenkwinkel.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Beelddenkwinkel erkend.

1.4 De Beelddenkwinkel garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Beelddenkwinkel bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van De Beelddenkwinkel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Beelddenkwinkel geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s. BTW (mits van toepassing) en verzendkosten worden apart genoemd.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht de geleverde goederen (met uitzondering van boeken / handleidingen) binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.

De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat aan afnemer, of een vooraf aangewezen derde, die niet de vervoerder is, bestelde goederen zijn afgeleverd. Als in eenzelfde bestelling meerdere goederen zijn besteld dan gaat deze termijn in op de dag nadat de laatste goederen uit de gehele bestelling zijn afgeleverd.

Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan De Beelddenkwinkel heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij De Beelddenkwinkel door middel van het Modelformulier voor herroeping (Bijlage I). Het terugzenden van de geleverde zaken dient te geschieden binnen 7 dagen nadat De Beelddenkwinkel het volledig ingevulde Modelformulier voor herroeping heeft ontvangen.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt De Beelddenkwinkel er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken van De Beelddenkwinkel.

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij De Beelddenkwinkel, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. De Beelddenkwinkel houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 1. Garantie en conformiteit

6.1 De Beelddenkwinkel staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Beelddenkwinkel) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan De Beelddenkwinkel. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan De Beelddenkwinkel schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de afnemer door De Beelddenkwinkel gegrond worden bevonden, zal De Beelddenkwinkel naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Beelddenkwinkel en mits het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van De Beelddenkwinkel voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 De Beelddenkwinkel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van gebruikers van de artikelen.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens De Beelddenkwinkel in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Beelddenkwinkel en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 1. Aanbiedingen of werk in opdracht

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding of opdracht door koper, behoudt De Beelddenkwinkel zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden De Beelddenkwinkel slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van De Beelddenkwinkel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 De Beelddenkwinkel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen De Beelddenkwinkel en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door De Beelddenkwinkel op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 De Beelddenkwinkel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van De Beelddenkwinkel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

10.1 De Beelddenkwinkel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Beelddenkwinkel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 De Beelddenkwinkel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Beelddenkwinkel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien De Beelddenkwinkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 De Beelddenkwinkel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door De Beelddenkwinkel aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij De Beelddenkwinkel zolang de afnemer de vorderingen van De Beelddenkwinkel uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van De Beelddenkwinkel wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Beelddenkwinkel of een door De Beelddenkwinkel aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Beelddenkwinkel haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Beelddenkwinkel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De Beelddenkwinkel is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door De Beelddenkwinkel in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, ontwerpen, afbeeldingen, documenten of andere materialen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan De Beelddenkwinkel voorbehouden. Dit betekent onder meer dat: de wederpartij door De Beelddenkwinkel geleverde of vervaardigde zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Beelddenkwinkel.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Beelddenkwinkel en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Het Modelformulier voor herroeping vind je hier

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, te analyseren en naar behoren te laten werken. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies zoals omschreven in ons privacy statement.